Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. június 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti szavazással 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     144/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

                  

1.      A Képviselő-testület az INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÓ TÉR KIALAKÍTÁSA tárgyú közbeszerzési eljárásban megerősíti a Közbeszerzési Bírálóbizottság döntését, s az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényesnek minősíti:

 

1.) számú ajánlat:

Neve

BATA 2001 Kft.

Székhely címe

2235 Mende, Tél utca 17.

 

Nettó ajánlati ár (HUF):

57.578.602.- Ft

 

         

 

2.) számú ajánlat:

Neve

Mozo-Mozo Kft.

Székhely címe

2700 Cegléd, Akácos u. 50.

 

Nettó ajánlati ár (HUF):

53.245.805.- Ft

 

         

 

3.) számú ajánlat:

Neve

TZ Thermobau Kft.

Székhely címe

2217 Gomba, Fáy A. u. 49.

 

Nettó ajánlati ár (HUF):

47.687.347.- Ft

 

         

 

2.      A INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÓ TÉR KIALAKÍTÁSA tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. Az eljárás nyertesét az alábbiak szerint hirdeti ki:

 

A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Neve

TZ Thermobau Kft.

Székhely címe

2217 Gomba, Fáy A. u. 49.

Nettó ajánlati ár (HUF):

47.687.347.- Ft

 

       

 

Kiválasztás indoka: A nevezett ajánlat a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.

 

3.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az írásbeli összegezés kiküldésére (eredmény kihirdetésre) és a szerződés megkötésére.

 

Határidő: 2012. július 31.

Felelős: polgármester

 

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző