Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. szeptember 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. szeptember 10-én megtartott ülésén  7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

     145/2009. /IX.10./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta a Helyi Építési Szabályzathoz kapcsolódó előkészítési döntéseit, és a 131/2009. (VI.26.) sz. határozatát visszavonja.

 

Határidő:       értelemszerűen

Felelős:         Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző