Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. június 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     145/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a folyamatban lévő KEOP-7.1.0/11-2011-0015 azonosító számú ivóvízminőség-javítási projekt megvalósításához szükséges ingatlanvásárlási javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.             A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vízmű területéhez és a mellette lévő úthoz szükséges terület biztosítása érdekében a gombai 606/2 hrsz-ú, 4.313 m2 területű ingatlan tulajdonosával az ingatlan megvásárlására vonatkozóan tárgyalásokat folytasson.

2.             A Képviselő-testület az ingatlanvásárlás fedezetére maximum 4 millió forintot biztosít a céltartalék terhére.

3.             A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 606/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával az önkormányzat nevében és képviseletében eljárva az adásvételi szerződést megkösse, amennyiben a tulajdonos a vételárat a 2. pontban meghatározott 4 millió forintban, vagy attól alacsonyabb összegben határozza meg.

 

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

       

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző