Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. június 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     146/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Patay József utcában lévő partfalomlás helyreállítása érdekében szükséges - vis-maior támogatással megvalósuló - építési beruházás közbeszerzési eljárásának lefolytatására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a Szögtámfal építése a Patay J. utcában” tárgyú közbeszerzési eljárás indító iratait (Ajánlattételi felhívás, Dokumentáció a Vállalkozási szerződés-tervezettel) jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza a Polgármestert, hogy amennyiben nem a tervezet szerinti időpontban lehetséges az eljárás megindítása, úgy az eljárási cselekmények időpontjait szakértő közreműködésével aktualizálja, majd az eljárást megindítsa.

2.      A Szögtámfal építése a Patay J. utcában” tárgyú közbeszerzési eljárás indító iratait (Ajánlattételi felhívás, Dokumentáció a Vállalkozási szerződés-tervezettel) az alábbi kivitelezőknek kell megküldeni:

·         Habbeton Kft (3300 Eger, Vasút u. 8.)

·         Geo-Team Kft (3300 Eger, Kertész u. 146.)

·         Geo-Szolg Kft (2085 Pilisvörösvár, Erkel Ferenc u. 16.)

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző