Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. június 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     147/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Ybl Diákközösség építőtábor szervezésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület köszönettel fogadta az Ybl Diákközösség megkeresését és a gombai kenyeres-kerti helyszín biztosításával támogatja a termelési gyakorlatot, melynek keretében az  Ybl Diákközösség a Kenyeres-kertben a sportpálya mögött öltözőt tervez és épít.

2.      A Képviselő-testület a tervezési változatok értékelésére és a kivitelezésre történő kijelölésre vonatkozó döntését 2012. július 11-én 18 órai kezdettel rendkívüli ülés keretében hozza meg.

3.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Ybl Diákközösséget tájékoztassa.

 

Határidő: 2012. július 2. és értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző