Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. június 26-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

147/2014. (VI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gombai Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület támogatás iránti kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

 

1.         A Képviselő-testület a Gombai Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület részére 2014. évi működési célú támogatásként az általános tartalék terhére 50.000,- Ft támogatási keretet biztosít.

2.         A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést Gomba Község Önkormányzata nevében és képviseletében eljárva aláírja.

 

Határidő:             2014. július 11.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző