Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. szeptember 9-én megtartott nyilvános  ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. szeptember 9-én megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

148/2010. /IX. 9./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2010. évi belsőellenőrzés keretében - a pénzkezelésre, a pénztári rovancsra, pénztárzárlatra, a kiadási és bevételi bizonylatok alátámasztottságára vonatkozó - számviteli szabályok szerint végzett ellenőrzéséről készült belsőellenőri jelentés megállapításaira készített intézkedési terv elfogadására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A Képviselő-testület a belsőellenőrzés megállapításaira készített intézkedési tervet jóváhagyja.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a határozat, és a mellékletét képező intézkedési terv megküldésével tájékoztassa a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft vezetőjét az intézkedési terv véleményezése céljából.

 

Határidő:        2010. szeptember 17.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző

 

 

Kiadmány hiteléül:

 

Molnár Zita sk.

Gomba, 2010. szeptember 10.

 

 

148/2010. (IX.9.) sz. határozat melléklete

 

 

 

 

Polgármesteri Hivatal

 

 

A belsőellenőrzés során megjelölt javaslatok

Tervezett / megtett intézkedés

Intézkedésre előírt határidő

 

Intézkedés megtételéért felelős megnevezése

 

 

Pénz- és értékkezelési szabályzat kiegészítése, mely vonatkozzon a pénztárzárlat elkészítésének időintervallumára, a szakmai teljesítés igazolásra jogosultak névsorára,

 

 

Javaslat elfogadása

 

2010. október 31. 

Kósa Erzsébet Anikó jegyző                   

 

 

 

A házipénztárt kezelő köztisztviselő megfelelő helyettesítési rendjének meghatározása

 

Javaslat elfogadása.

A helyettesítés rendjét a köztisztviselők munkaköri leírása tartalmazza.

Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

A pénzkezeléssel megbízott felelősségvállalási nyilatkozatának elkészítése

 

Javaslat elfogadása.

 

2010. október 31.

Kósa Erzsébet Anikó jegyző                   

 

Szabályszerű pénzügyi elszámolások teljesítése a számviteli alapelvek maradéktalan betartásával

Javaslat elfogadása.

folyamatos

Kósa Erzsébet Anikó jegyző

Bán Ibolya

gazdálkodási előadó I.