Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. június 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     148/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a pénzügyi bizottságnak a polgármester jutalmazására - az önkormányzat 2012. évi költségvetése eredeti előirányzata terhére tett - javaslatát, és az alábbi határozatot hozta.

 

1.     A Képviselő-testület - a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 4/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazással élve, a Pénzügyi Bizottságnak az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2007. (XI.27.) sz. önkormányzati rendelet 2. sz. mellékeltének megfelelő javaslata alapján - Lehota Vilmos polgármestert a 2012. I. félévében végzett lelkiismeretes munkájának elismeréseként 76.000,- Ft összegű jutalomban részesíti.

2.   A Képviselő-testület felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy a jutalom kifizetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

 

Határidő: 2012. július 15.

Felelős: Szegedi Csaba a pénzügyi bizottság elnöke

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző