Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. szeptember 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. szeptember 10-én megtartott ülésén  8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     149/2009. /IX.10./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2009. évi belsőellenőrzés keretében az adók módjára behajtható tartozások és adóhátralékok behajtására tett intézkedések vizsgálatáról készült belsőellenőri jelentésről szóló tájékoztatót, továbbá a jelentés megállapításaira készített intézkedési terv elfogadására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A Képviselő-testület a belsőellenőrzés megállapításaira készített intézkedési tervet jóváhagyja.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a határozat, és a mellékletét képező intézkedési terv megküldésével tájékoztassa a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft vezetőjét az intézkedési terv véleményezése céljából.

 

Határidő:        2009. szeptember 18.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

        

intézkedési terv

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző