Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. szeptember 9-én megtartott nyilvános  ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. szeptember 9-én megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

149/2010. /IX. 9./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzata az Oktatási Minisztérium által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához csatlakozik, ennek során:

 

1./        A képviselő-testület elfogadja a pályázati csomagban kiadott általános szerződési feltételeket és felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadást igazoló nyilatkozatot az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Pályázatok Osztálya részére küldje meg.

 

2./     A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről gondoskodjon.

 

Határidő:         2010. október 1. és folyamatos

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző

 

 

Kiadmány hiteléül:

 

Molnár Zita sk.

Gomba, 2010. szeptember 10.