Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. június 28-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     149/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. június 28-i zárt ülésének napirendi pontját az alábbiak szerint fogadta el:

 

1)             Javaslat aljegyzői pályázatok elbírálására

 

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző