Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. június 26-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

149/2014. (VI. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az önkormányzati tulajdonban lévő Rózsa u. 10. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.         A Képviselő-testület az 538/1 hrsz-ú, valóságban a Gomba, Rózsa u. 10. szám alatti 1094 m2 területű, 1/1 tulajdoni arányban Gomba Község Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlant értékesíti Surman Zsolt és Surmanné Nagy Krisztina részére ½ - ½ -ed tulajdoni arányban, 9.300.000,- Ft eladási áron, az adásvételi szerződéshez kapcsolódó ügyvédi költség vevők általi költségviselése mellett.

2.         A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést Gomba Község Önkormányzatának nevében és képviseletében eljárva aláírja.

 

Határidő:  2014. július 11.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző