Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. január 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. január 14-én megtartott ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     14/2010. /I.14./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Gúthné Lehota Teréz kávai lakos, és Lehota Károly és Lehota Pál gombai lakosok ingatlan felajánlását tartalmazó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület Gúthné Lehota Teréz kávai lakosnak, és Lehota Károly és Lehota Pál gombai lakosoknak a gombai 3355 hrsz-ú, egyenlő arányban (1/3-ad  1/3-ad részben) tulajdonukat képező ingatlannak Gomba Község Önkormányzata részére történő, ellenérték nélküli felajánlását elfogadja.

2.      A Képviselő-testület az ingatlan ellenérték nélküli felajánlásáért köszönetét fejezi ki Gúthné Lehota Teréz kávai lakos, és Lehota Károly és Lehota Pál gombai lakosok részére, s felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a felajánlókat tájékoztassa.

3.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges szerződést aláírja.

4.      A Képviselő-testület az ingatlan tulajdonos-változásához kapcsolódó költségeket vállalja, annak fedezetét a 2010. évi költségvetésben biztosítja.

 

Határidő: a 2. pont tekintetében 2010. január 31.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző