Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

14/2012. /I. 19./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 658/11 hrsz. alatti önkormányzati területen lévő támfal szerkezetépítési munkáinak jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület a 2012. évi költségvetésében a beruházások kiemelt előirányzaton belül eredeti előirányzatként fedezetet biztosít a a 658/11 hrsz. alatti önkormányzati területen lévő támfal szerkezetépítési munkáinak kivitelezésére bruttó 976.730,- Ft összeggel

2.      A képviselő-testület jóváhagyja a szerkezetépítési munka kivitelezésére vonatkozó vállalkozói szerződés megkötését, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozó által kibocsátott számla kiegyenlítéséről gondoskodjon.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző