Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. január 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 14/2015. (I. 29.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a helyi adókról szóló önkormányzati rendelettervezetre vonatkozó javaslatot és az előterjesztői kiegészítés alapján az alábbi határozatot hozta:

 

1)      A Képviselő-testület elfogadja az előkészítői kiegészítésként és előterjesztői módosító indítványként megfogalmazott rendelettervezet szövegezésének módosítására vonatkozó javaslatokat.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző