Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. szeptember 9-én megtartott nyilvános  ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. szeptember 9-én megtartott nyilvános ülésén 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

150/2010. /IX. 9./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 0166/61 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó településrendezési szerződéssel kapcsolatos javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.        A Képviselő-testület a településrendezési szerződés megkötésére vonatkozó javaslatot elfogadja.

 

2.        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékletben foglalt szerződés tervezetet a beruházókkal egyeztesse, illetve a szerződést az önkormányzat nevében aláírja.

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző

 

 

Kiadmány hiteléül:

 

Molnár Zita sk.

Gomba, 2010. szeptember 10.

 

 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS

 

amely létrejött

 

Gomba Község Önkormányzata (székhely: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. ; adószám: 15391999-2-13; képviseli: Lehota Vilmos polgármester), mint települési önkormányzat – a továbbiakban: Önkormányzat – és

 

Kalmár Kitti (született: 1987. 03. 25.; a. n.: Pángyánszki Edit; lakcíme: 2216 Bénye, Alkotmány u. 5.) és Herkules Zoltán (született: 1973. 01. 24.; a. n.: Asbóth Annamária; lakcíme: 1147 Budapest, Telepes u. 63.), mint beruházók – a továbbiakban Beruházók, mindkettőjüket képviseli: Kalmár Attila (született: 1964. 06. 21.; a. n.: Pángyánszki Zsuzsanna; lakcíme: 2216 Bénye, Alkotmány u. 5.), között

 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 30/A. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, valamint Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 150/2010. (IX.9.) számú határozata alapján, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

 

1.       Szerződő Felek rögzítik, hogy a Beruházók tulajdonát képezi a Gomba külterület 0166/61 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan. Az ingatlan területe 6504 m2, jelenlegi ingatlan-nyilvántartás szerinti művelési ága: legelő.

2.       A Beruházó kérésére és költségviselése terhére az Önkormányzat lehetőséget biztosít a település helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2003. (II. 5.) rendeletével (a továbbiakban: HÉSZ) összhangban lévő fejlesztések megvalósítására.

3.       A Beruházók a jelen okirat aláírásával kijelentik, hogy az Étv. 30/A. § szerinti településrendezési szerződés megkötésével vállalják, hogy a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott területen, mint fejlesztési területen az érintett termőföld más célú hasznosításának engedélyezésére irányuló eljárás, valamint az érintett terület fejlesztési lehetőségét megalapozó műszaki munkák tervezése, engedélyezése és kivitelezése megvalósítását kezdeményezik. Ezen intézkedések valamennyi költsége (illeték, szakértői-, tervezői-, hatósági eljárási, műszaki kivitelezési és megvalósítási költsége, földvédelmi járulék stb.) a Beruházókat terheli. A Beruházók kijelentik, hogy az 1. pontban részletezett ingatlant nem osztják meg, annak teljes területét bekerítik.

A Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy a fejlesztési terület ellátását megalapozó közművek tervezési és engedélyezési eljárásáról, a gerinchálózatok kiépítéséről, a közműfejlesztési hozzájárulások teljesítéséről szintén a Beruházók gondoskodnak oly módon, hogy a közművek bevezetésére a bekerített terület üdülőövezet felőli oldalán kerül sor. A közművek kialakításába a Felek megállapodása szerint nem tartozik bele sem közút, sem közvilágítás kialakítása.

4.       A fenti beruházással kapcsolatos fedezetkezelési feladatokra az Önkormányzat elkülönített számlát nyit. Az elkülönített számla mindenkori feltöltése a Beruházók feladata. A pénzforgalmi és számviteli feladatokat az Önkormányzat pénzügyi szervezete végzi. A felmerült költségek kifizetésére csak az elkülönített számlán rendelkezésre álló fedezet esetén van mód. Amennyiben az elkülönített számla feltöltése a Beruházónak felróhatóan elmarad, vagy azzal indokolatlan késedelembe esik, az Önkormányzat az általa kezdeményezett eljárások megszüntetésére intézkedik.

5.       A Beruházó saját fejlesztési terveivel összhangban a felek megállapodnak abban, hogy a Beruházó már most kötelezettséget vállal arra, hogy a HÉSZ-szel összhangban lévő beruházási programja keretében a szabályozási tervben hétvégi házas (horgásztanyás) üdülőterület övezeteként jelölt területen a közművesítést – a teljes fejlesztési területre vonatkozóan megfelelő kapacitással rendelkező – műszaki tartalommal saját beruházásként és saját költségén elvégzi, a közműveket rendeltetésszerű és biztonságos használatra, valamint üzemeltetésre alkalmas állapotban és minőségben készítteti el.

6.       A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében a Beruházó által megvalósítani kívánt fejlesztés és ahhoz kapcsolódó járulékos beruházások előkészítése, engedélyeztetése és kivitelezése során a jóhiszeműség elvét szem előtt tartva egymással együttműködnek. Ennek során intézkednek:

-        az érintett termőföld más célú hasznosításának engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatásáról;

-        tervezési és engedélyezési eljárás lefolytatásáról;

-        a fejlesztési terület ellátását megalapozó közművek tervezési és engedélyezési eljárásáról, a gerinchálózatok kiépítéséről, a közműfejlesztési hozzájárulások teljesítéséről;

-        vis maior helyzetek kezeléséről, kármentesítésről;

7.       A Beruházók tudomásul veszik, hogy a jelen megállapodás alapján készülő valamennyi beruházás műszaki terveit Monor és Térsége Önkormányzati Főépítészi Társulás főépítészével, illetve az illetékes építésügyi előadóval egyeztetni kell.

8.       A Beruházók tudomásul veszik továbbá, hogy az Önkormányzat az Étv. 30/A. § (4) bekezdésének megfelelően a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről gondoskodik. A kötelezettség megszűnését követő 15 munkanapon belül a bejegyzés törlésére intézkedik.

9.       Felek vállalják, hogy a másik fél erre irányuló ésszerű és a hatályos jogszabályi előírások szerint teljesíthető kérésére mindenkor átadnak minden olyan további információt, dokumentumot, iratot, valamint megtesznek minden olyan további intézkedést vagy nyilatkozatot, amelyek a jelen szerződés rendelkezései alapján szükségesek lehetnek a jelen szerződés céljainak teljesüléséhez.

10.    A jelen szerződéssel kapcsolatos, felek közti vagy valamely fél részére adandó minden értesítés, utasítás, felhívás, követelés vagy közlés csak írásban történhet és csak akkor érvényes, ha azt megfelelően kézbesítik személyes kézbesítés, ajánlott levél, vagy fax formájában. Ha az ajánlott levél "nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, úgy azt a postára adást követő 5. napon kézbesítettnek kell tekinteni.

11.    Jelen szerződés érvényes felek mindenkori jogutódaira is, melyért a Beruházók szavatosságot vállalnak. Amennyiben a szerződés egyes pontjai érvénytelenek lennének, úgy ez nem érinti a szerződés egyéb részeinek érvényességét. A felek az érvénytelen szerződési feltételeket, amennyiben ezt a jogszabályok engedik, olyan új kikötéssekkel pótolják, amelyek az elérni kívánt célhoz a legközelebb állnak, kivéve, ha felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.

12.    Szerződő felek a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik tekintetében azok jogszerű és szerződésszerű teljesítéséért szavatosságot vállalnak a Polgári Törvénykönyvnek vonatkozó szabályai szerint.

13.    A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

14.    Jelen szerződés kizárólag írásban, az összes szerződő fél közös megegyezése alapján módosítható.

15.    Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik rendezésére kikötik Monori Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

16.    Felek kijelentik, hogy ügyleti képességük nem kizárt és nem korlátozott.

Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után – amely 2 (kettő) oldalból áll - mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írták alá.

Gomba, 2010. szeptember …-n

 

 

 

                  Beruházók képviseletében:                          Önkormányzat képviseletében:

 

 

                  _____________________                               ____________________

                                                                                                      polgármester