Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. június 28-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 

 

     150/2012. (VI.28.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. június 28-i zárt ülésén megtárgyalta az aljegyzői álláshelyre benyújtott pályázatok elbírálására vonatkozó javaslatot és az alábbiak határozatot hozta:

 

 

1.             Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 9-i hatállyal, határozatlan időre, 6 hónap próbaidő kikötésével aljegyzői munkakörbe kinevezi dr. Veres Ildikó monori lakost.

 

2.             A Képviselő-testület dr. Veres Ildikó illetményét 209.900,- Ft-ban állapította meg az alábbi jogcímek szerinti részletezettséggel:

garantált illetménye:                               162.330,- Ft

illetmény kiegészítése:                              24.350,- Ft

kötelező nyelvpótlék:                               23.190,- Ft

kerekítés:                                                        30,- Ft

Illetménye kerekítve mindösszesen:       209.900,- Ft

 

3.             A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről dr. Veres Ildikót értesítse, s az aljegyzői kinevezést a hatályos jogszabályok figyelembe vételével készítse el.

 

Határidő: 2012. július 2.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző