Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. június 26-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

150/2014. (VI. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Surmanné Nagy Krisztina munkáltatói támogatására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

  1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban álló Surmanné Nagy Krisztina védőnővel - egyéb munkáltatói jogkörében eljárva - a 96/2014. (IV. 10.) képviselő-testületi határozattal biztosított 800.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásra, valamint 1.000.000,- Ft munkáltatói kölcsönre vonatkozó megállapodást megkösse.
  2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről Surmanné Nagy Krisztinát tájékoztassa.

 

 

Határidő:  2014. július 11.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző