Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. július 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

     151/2012. (VII. 11.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. július 11-i rendkívüli nyilvános ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el:

 

1)             DAKÖV Kft-vel történő üzemeltetési szerződés megkötése

Előterjesztő:                     polgármester

Előkészítő:                    jegyző

Véleményező:                  valamennyi bizottság

 

2)             Egyebek

 

3)             Kenyeres-kerti öltöző építési tervének véleményezése

          Előterjesztő:                     polgármester

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző