Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. június 26-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

151/2014. (VI. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megvitatta a Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához rendelkezésre álló dokumentációt és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.      Gomba Község Önkormányzata részt kíván venni Péteri község településrendezési eszközeinek módosítása során a véleményezési eljárás további szakaszában oly formában, hogy a véleményezési dokumentációt elektronikus adathordozón kéri.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa Péteri Község Önkormányzatát.

 

 

Határidő:             2014. július 6.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

  

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző