Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. szeptember 9-én megtartott nyilvános  ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. szeptember 9-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

152/2010. /IX. 9./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 466 helyrajzi számú ingatlan adásvétele kapcsán kialakult helyzetről szóló tájékoztatást és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület javasolt intézkedések megtételét (a vevő felszólítás ellenére történő nemteljesítése estén elállás a szerződéstől) támogatja.

2.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben a felszólítás ellenére a vevő nem tesz eleget vételár fizetési kötelezettségének, a szerződéstől való elállás iránt intézkedjen.

 

Határidő:    2010. október 15.

Felelős:       Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző

 

 

Kiadmány hiteléül:

 

Molnár Zita sk.

Gomba, 2010. szeptember 10.