Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. július 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

     152/2012. (VII. 11.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. július 11-i rendkívüli nyilvános ülésén megtárgyalta a DAKÖV Kft-vel történő üzemeltetési szerződés megkötésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Gomba Község Önkormányzata az ivóvízhálózat üzemeltetésére a határozat melléklete szerinti szerződés szövegezése szerint bérleti-üzemletetési szerződést kössön a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft-vel. (székhelye: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.)

2.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést az önkormányzat nevében és képviseletében aláírja.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző

 

 

152/2012. (VII.11.) határozat melléklete

VIZIKÖZMŰ

BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

 

amely létrejött egyrészről Gomba Község Önkormányzata (székhelye: 2217 Gomba,  Bajcsy-Zs. u. 2., statisztikai számjele: 15730600-8411-321-13,  adószáma: 15730600-2-13,

bankszámlaszáma: 65100321-10610019, képviseli Lehota Vilmos polgármester), mint bérleti üzemeltetésbe adó, viziközmű ellátásért felelős tulajdonos – a továbbiakban Bérbeadó- ,

másrészről a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (székhelye : 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.,
cégjegyzékszám: 13-09-066171, nyilvántartó: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság,
statisztikai számjele: 10800870-3600-113-13, adószáma: 10800870-2-13,                        
bankszámla száma/i: 65500109-11009814; 64400068-10608771; 65500109-00011970-55500001;

65500109-00011970-55500018   képviseli Jasper Lóránt ügyvezető), mint bérleti-üzemeltető, viziközmű szolgáltató -a továbbiakban: Bérlő-  között a Bérbeadó törzsvagyonában lévő viziközművek üzemeltetésére a viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.), valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.)  alapján alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

 

I. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE FELJOGOSÍTÓ KÖRÜLMÉNYEK

1.        A felek megállapítják, hogy a viziközmű ellátásért felelős  Bérbeadó települési önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bek. szerint köteles gondoskodni a település egészséges ivóvíz ellátásáról mely kötelezettségből és feladatból adódó viziközmű-szolgáltatás ellátását, jelen szerződés megkötésével a Bérlőre ruházza át.

 

2.        A felek megállapítják, hogy Bérlő Magyarországon bejegyzett, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján működő korlátolt felelősségű társaság, amely nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt és mint ilyen a Vksztv. 35. § (2) bek. szerint viziközmű-szolgáltatói tevékenységet láthat el, társasági szerződésében a TEÁOR 3600 Víztermelés, -kezelés, -ellátás tevékenység főtevékenységként, a TEÁOR 3700 Szennyvíz gyűjtése, -kezelése, bejegyzett tevékenységként szerepel. Bérlő Nvtv. 3. § (1) ag) pont szerint átlátható szervezet, melyben helyi önkormányzatok 100 %-os részesedéssel rendelkeznek.

 

3.        Szerződő felek megállapítják, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 118. § (5) bek. szerint jelen közszolgáltatói szerződés megkötésére nem kell a Kbt.-t alkalmazni. Megállapítják továbbá, hogy az  Nvtv. 12. § (9) a/ bek., valamint 12. § (12) bek. szerint a helyi önkormányzat, azaz Bérbeadó a törzsvagyonában lévő viziközmű-létesítmények működtetéséről -mely a helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenysége- pályáztatás és koncessziós szerződés megkötése nélkül úgy is gondoskodhat, hogy olyan gazdálkodó szervezetet hoz létre, amelyben (több helyi önkormányzattal közösen) kizárólagos részesedéssel rendelkezik. Bérbeadó a Bérlő korlátolt felelősségű társaság résztulajdonosa, tehát fennállnak a pályáztatás nélküli szerződéskötésre feljogosító körülmények.

 

4.        Szerződő felek kikötik, hogy a viziközmű üzemeltetési jogviszony pályázat nélküli létrejöttét megalapozó körülményeket a szerződést kötő felek egyoldalúan, a szerződéses jogviszony tartama alatt nem változtathatják meg.

 

 

 

II.  A SZERZŐDÉS TÁRGYA, TERÜLETI ÉS IDŐBELI HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA

1.         Bérbeadó a kizárólagos tulajdonát, törzsvagyonát képező viziközműveket -jelen szerződésben részletezett feltételekkel- átadja Bérlőnek, hogy az ellátási kötelezettségéből eredő viziközmű-szolgáltatást ellássa, üzemeltesse az átvett viziközműveket. A Bérlő feladata mindazon viziközmű üzemeltetési tevékenységek összessége, amelyek a jogszabályokban, hatósági engedélyekben és az üzemeltetési szabályzatban előírt követelmények teljesítése érdekében okszerűen merülnek fel, különösen a viziközmű műszaki értelemben vett napi üzemben tartása, karbantartása és javítása, közüzemi szerződés-kötés, számlázás, ügyfélszolgálat működtetése.

 Jelen szerződés a közműves ivóvízellátásra  terjed ki.

A szerződéshez csatolandó(k) a hatályos vízjogi üzemeltetési engedély(ek), mely(ek) az átadott-átvett viziközmű pontos megnevezését, mennyiségét, részletes műszaki leírását tartalmazza.

 

2.         Az ellátási terület a fentieknek megfelelően  Gomba község  közigazgatási területe. Az átadott víziközmű: Gomba község ivóvízhálózata és annak objektumai.

 

3.         Jelen szerződést a felek határozatlan időtartamra kötik, mely év végére szólóan, de legalább 8 hónapos felmondási idővel mondható fel.

 

4.         Jelen szerződés hatályba lépése előtt Bérbeadó és az előző viziközmű szolgáltató között korábban a viziközmű üzemeltetésére létrejött szerződést  Bérbeadó -arra hivatkozva, hogy a Vksztv. viziközmű üzemeltetőkre vonatkozó előírásainak az előző szolgáltató nem felel meg- felmondja, egyben felkéri előző szolgáltatót, hogy az üzemeltetéssel kapcsolatos dokumentumokat, terveket Bérlő részére haladéktalanul -legkésőbb szerződése megszűnését követő 30 napon belül- adja át. A felmondás tényéről a Bérbeadó Bérlőt tájékoztatja.

 

5.         Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést kizárólag írásba foglalt megállapodás alapján módosíthatják, melyet Bérbeadó önkormányzati képviselő-testületének határozattal jóvá kell hagynia.

 

6.         Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a viziközmű-szolgáltatást érintő jogszabályváltozás következik be, úgy jelen bérleti-üzemeltetési szerződést annak megfelelően módosítják.

 

7.         Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés hatálya alatt  közös megegyezéssel a jelen bérleti-üzemeltetési szerződést vagyonkezelési szerződéssé bővíthetik.

 

III. A VAGYONTÁRGYAK ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ JOGOK ÉS                                                       KÖTELEZETTSÉGEK ÁTADÁSA

 

 1. A Bérbeadó bérleti-üzemeltetésbe adja, a Bérlő pedig bérleti-üzemeltetésbe veszi az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, törzsvagyonába tartozó, a település közigazgatási területén található viziközműveket /ingó és ingatlan vagyontárgyakat/ per-, teher- és igénymentes állapotban azzal, hogy a Bérbeadó szavatolja, hogy a víziközmű üzemeltetéshez átadott, birtokba adott vagyontárgyak tekintetében harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Bérlőnek a jelen szerződésből eredő üzemeltetési jogait megakadályozná vagy korlátozná.

Felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó a jelen szerződésben foglaltak szerint a víziközmű üzemeltetés ellátásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit átadja Bérlőnek, a Bérlő pedig ezeket átveszi a jelen szerződésben meghatározott kondíciók szerint a szerződés hatályba lépésének időpontjával, a szerződés időbeli hatályában meghatározott időtartamra.

 

A Bérbeadó a szerződés aláírásával egyidejűleg a Bérlő rendelkezésére bocsátja a viziközmű-szolgáltatás tárgyát képező vagyontárgyak, könyveiben nyilvántartott jegyzékét (tételes leltárát), a műszaki azonosításra vonatkozó adatokat, az átadott  vagyontárgyak átadáskor fennálló bruttó és nettó értékét, valamint az alkalmazott értékcsökkenési leírásokat. Felek az átadás-átvétel tényét jegyzőkönyvben rögzítik, mely tartalmazza a viziközművek és egyéb eszközök tényleges átadás-átvételét.

 
(1. sz. melléklet.)

 

 1. A Bérbeadó a Vksztv. előírása szerint a tulajdonában lévő viziközmű vonatkozásában 2015. december 31-ig vagyonértékelést végeztet. A vagyonértékelés -elvégzését követően- jelen szerződés mellékletét képezi. 

 

 1. A bérleti-üzemeltetésbe adás kiterjed mindazon önkormányzati törzsvagyont képező viziközmű létesítményre és berendezésre (ingatlan és ingó vagyonra, ezek alkotórészeire és tartozékaira), amelyek jelen szerződés hatálybalépésekor a Bérbeadó tulajdonát képzik, illetve azokra, amelyek a szerződés hatálya alatt létesülnek, illetve amelyeket a Vksztv. szerint Bérbeadó más tulajdonosoktól átvesz.

Szerződő felek jelen szerződés tárgyát képező viziközművekről –a szerződés hatályba lépését követő 1 éven belül- műszaki (fotódokumentációs) állapotfelmérést készítenek, melyet e szerződés mellékleteként kezelik. (4. számú melléklet.)

 

 1. Bérlő jogosult az egyes átvett viziközmű vagyontárgyak birtoklására, használatára, hasznainak szedésére. Az átvett vagyontárgyakra vonatkozó eszközhasználati jogát, valamint a viziközmű-szolgáltatási tevékenység jogát nem idegenítheti el, azokat nem pénzbeni hozzájárulásként gazdasági társaságba nem viheti be.

 

 1. Bérlő a viziközmű üzemeltetés ellátásába alvállalkozót vonhat be, a jogszabályi keretek között   tevékenységet  kiszervezhet, de ez esetben is úgy felel kötelezettségei teljesítéséért mintha az adott tevékenységet maga végezné.

 

 1. A Bérbeadó külön térítés nélkül biztosítja -jelen szerződés tárgyát nem képező, de az üzemeltetésre átadott vagyontárgyak működtetéséhez szükséges- tulajdonában lévő földterületek, utak használatát. A Bérlő javára átengedi a víziközmű működtetéshez szükséges, a Bérbeadó javára bejegyzett szolgalmi, vízelvezetési, vízátvezetési, vezeték- és egyéb használati jogok gyakorlását.

 

7.      A Bérbeadó -illetve korábbi viziközmű szolgáltatója- az üzemeltetéshez szükséges műszaki dokumentációkat, engedélyeket és egyéb információkat a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül teljes körűen és tételesen a Bérlő rendelkezésére bocsátja.

 

IV. A VIZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKNYSÉGET VÉGZŐ BÉRLŐ FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI

 

 1. A Bérlő az átvett viziközmű működtetését jelen szerződésben meghatározott terjedelemben, biztonságosan, hatékonyan és megbízhatóan, a környezetvédelmi követelmények, valamint az ellátásbiztonság figyelembevételével végzi.

 

 1. A Bérlő elvégzi az üzemeltetésre átadott víziközművek rendeltetésnek megfelelő szakszerű működtetését, így különösen:

-          a viziközmű üzemeltetés folyamatos és teljes körű ellátását;

-          a hatósági előírásoknak és a létesítmények adottságainak megfelelő mennyiségű és minőségű folyamatos szolgáltatást,

-          a rendszeres minőségellenőrzést akkreditált laboratóriummal;

-          gondoskodik az üzemeltetésre átvett viziközmű vagyon karbantartásáról, felújításáról, hibaelhárításáról.

 

 1. Bérlő jelen szerződés időtartama alatt gondoskodni köteles a közszolgáltatásnak a Vksztv., és a kapcsolódó jogszabályokban előírt szakmai és személyi feltételeiről, a vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyben és a mindenkori hatályos jogszabályokban előírtak teljesítéséről. Bérlő köteles tevékenysége gyakorlásához, és az üzemeltetési jogosultsághoz szükséges vízjogi üzemeltetési engedélyeket és minden további engedélyt haladéktalanul beszerezni, és ezeket jelen szerződés időtartama alatt hatályában fenntartani.

 

 1. Bérlő az engedélyekben és jelen szerződésben meghatározott keretek között a viziközmű rendszer teljesítőképességének mértékéig a felhasználók részére viziközmű szolgáltatást nyújt, a szolgáltatást igénybe venni kívánók rendelkezésére áll.

 

 1. A Bérlő kötelezettsége az üzemeltetés teljesítéséhez szükséges ingó és ingatlan viziközmű eszközök, megfelelő mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazása. A Bérlő –ilyen jellegű igény esetén- a szindikátusi szerződésében részletezett feltételek szerint munkajogi jogutódlással átveszi a jelenlegi üzemeltető főállású dolgozóit és őket az előző munkavégzési helyükön továbbfoglalkoztatja.

 

 1. Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a Bérlő elvégzi azokat a hibajelleggel, váratlanul felmerülő beavatkozásokat, amelyek a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Sztv.) rendelkezései értelmében az értéknövelő felújítások körében számolhatók el. A Bérlő ezen túl elvégez a felújítás körébe tartozó bármely olyan beavatkozást is, melynek elmaradása az ellátás biztonságát veszélyeztetné vagy egyéb kárveszély felmerülésével közvetlenül fenyeget. Kötelezettségének a Bérlő az ellátásért felelős esetleges mulasztásától függetlenül is eleget tesz. A felújítási beavatkozások szükségességének felismerését követően a Bérlő a Bérbeadót haladéktalanul tájékoztatja. Bérbeadó az elvégzett munkálatok indokolt költségeit -a fizetendő bérleti díjból megtéríti Bérlő részére.

Ha a Bérlő jelen szerződés alapján víziközmű-fejlesztést végez, akkor a víziközmű az üzembehelyezésének napjával a Bérbeadó tulajdonába kerül, vagy a Bérbeadó jogosult arra vonatkozó vízvezetési szolgalmi jog alapítására.

 

 1. A Bérlő elsősorban a vízjogi üzemeltetési engedély előírásai szerint végzi az üzemeltetést, betartja a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a Vksztv., a közműves ivóvízellátásról és szennyvízelvezetésről szóló 38/1995 (IV. 5.) Korm. rendelet, valamint a később a helyükbe lépő jogszabályok, továbbá az érvényes szabványok és műszaki irányelvek előírásait.

 

8.      Bérlő viziközmű-szolgáltatási ágazatonként (külön a vízre, külön a szennyvízre) köteles minden év szeptember 15-ig -első alkalommal 2014-ben- a Bérbeadóval közösen elkészítendő gördülő fejlesztési terv részeként felújítási és pótlási tervet készíteni. Köteles a Hivatal jóváhagyását követően a tervben előirányzott felújítási, illetve pótlási munkákat elvégezni, melyet a Bérbeadó, illetve a Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) ellenőriz.

 

9.      Bérlő az általa működtetett viziközművekről viziközmű térképi nyilvántartást köteles vezetni. A nyilvántartásból –a vonatkozó jogszabályok szerint- adatszolgáltatásra köteles.

 

10.  Bérlő -az előző üzemeltető által kialakított helyen és időpontokban- valamennyi felhasználó által elérhetően ügyfélszolgálatot tart, ügyfélszolgálati irodát működtet. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. 17/B § (2) bek. a) pontban előírtak szerint a heti egy napon 8 órától 20 óráig tartandó nyújtott ügyfélfogadást a Bérlő dabasi központi irodájában -2370 Dabas, Széchenyi u. 3.- tartja.

 

11.  Bérlő www.dakov.hu internetes címen honlapot működtet, ahol közzéteszi -többek között- üzletszabályzatát, információkat nyújt és lehetőséget biztosít a felhasználók részére bejelentésekre, ügyintézésre.

 

V. A VIZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁS TERVEZETT MENNYISÉGE, FELHASZNÁLÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJA, A BÉRLŐ ÁLTAL FIZETENDŐ BÉRLETI DÍJ

 

 1. A szerződés megkötésekor az ellátott viziközmű szolgáltatás tervezett éves mennyiségei:

  ivóvíz értékesítés                                                                      81.000        m3/év

 

 1. A jelen szerződés alapján üzemeltetett viziközmű rendszer felhasználói egyenértéke összesen

FE  1.130

(a felhasználói egyenérték részletes számítását a szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza).

 

 1. A Vksztv. felhatalmazta az előző viziközmű szolgáltatót, hogy a 2011. december
  31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 %-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat. Bérlő e törvényi rendelkezés szerint a szerződéskötést követően a felhasználók felé az alábbi díjakat alkalmazza:

 

 

Alapdíj    

Ivóvíz-szolgáltatás                                                                

-13 mm óra átmérő                                                         300.- Ft/bekötés/hó

- 20-25 mm óra átmérőig                                                 650.-Ft/bekötés/hó

- 25 mm feletti óra átmérőtől                                           910.-Ft/bekötés/hó                                                                                                                                

Fogyasztással arányos díj egységesen:                                201.-Ft/m3

Közkúthasználat és mérőóra nélküli díj                                  239.-Ft/m3

 

A fenti díjak az általános forgalmi adót -mely a szerződés megkötésének időpontjában 27 %- nem tartalmazzák.

Bérlő fenti díjakat csak törvényi rendelkezés alapján módosíthatja.

 

 1. A közműves ivóvízellátás díját - mely hatósági díj - a Magyar Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével 2014. január 1-től a viziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.

A Bérlő a díjmegállapításhoz köteles minden olyan tájékoztatást és adatot megadni -a Hivatal által megjelölt tartalommal, formában és határidőben-, mely a Hivatal hatósági díjelőkészítő és díjfelügyeleti tevékenységéhez szükséges.

 

 1. Bérbeadó kiköti, hogy Bérlő részére a viziközmű-üzemeltetési jogát bérleti díj fizetése ellenében engedi át, melyet Bérlő csak a bérleti díj megfizetése ellenében gyakorolhat.

A Bérlő által fizetendő bérleti díj:

-          a víz-közművekre                                                            682.0000.- Ft/év + ÁFA,

A bérleti díj félévente, a tárgyidőszakot követő második hónap utolsó napjáig esedékes a Bérbeadó számlája alapján. Fizetési mód: átutalás, a számlán megadott bankszámlára.

A jelen szerződésben rögzített bérleti díjat szerződő felek egyoldalúan nem változtathatják meg.

A bérleti díj közös megegyezéssel csak abban az esetben változtatható, ha a szerződés V. 3. pontjában rögzített viziközmű szolgáltatási díjak is változnak.

Bérbeadó a bérleti díjból származó bevételét köteles elkülönítetten kezelni és azt kizárólag a víziközmű fejlesztés finanszírozására -ideértve a viziközmű-fejlesztés céljára igénybevett hitellel összefüggő adósságszolgálat teljesítését is- használhatja fel.

 

 

 

VI. BÉRBEADÓ FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI

 

1.        Bérbeadó -a jelen szerződésben Bérlőre átruházott feladatokat is beleértve- ellátási felelőssége elve alapján kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással kapcsolatos viziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.

 

2.        A Bérbeadó a Vksztv. szerinti feltételek fennállása esetén köteles a beruházóktól, más viziközmű tulajdonosoktól a felajánlott viziközművek tulajdonjogát átvenni, majd azokat üzemeltetésre jelen szerződés keretei között átadni üzemeltetésre Bérlőnek.

 

3.        A viziközmű fejlesztés megvalósításáról az ellátásért felelős, azaz Bérbeadó gondoskodik.

 

4.        Bérbeadó köteles gördülő fejlesztési terv részeként, viziközmű-szolgáltatási ágazatonként (külön a vízre, külön a szennyvízre) beruházási tervet készíteni és azt -a Bérlő által elkészített felújítási és pótlási tervvel együtt- minden év szeptember 15-ig -első alkalommal 2014. évben- a Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtani. Bérbeadó köteles a Hivatal által jóváhagyott beruházási tervet végrehajtani, melybe -azonos kivitelezői ajánlatok esetén, elsőbbséget biztosítva - a Bérlőt bevonja.

 

VII. KÁROKÉRT VISELT FELELŐSSÉG, BIZTOSÍTÁSOK

 

 1. Az átvett vagyontárgyak használata során -harmadik személynek- okozott károkért Bérlő felel.

 

 1. A víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó felelősségbiztosításról a Bérlő gondoskodni köteles legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 60 napon belül.

 

 1. A Bérbeadó tulajdonát képező víziközművek vagyonbiztosításáról a Bérbeadó gondoskodik szintén a szerződés hatályba lépését követő 60 napon belül.

 

VIII. A FELHASZNÁLÓKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK,   KÖTELEZETTSÉGEK A SZOLGÁLTATÁSI DÍJFIZETÉS, DÍJTARTOZÁS ESETÉN TEENDŐ INTÉZKEDÉSEK

 

 1. Bérlő az új felhasználók vízbekötési igényét elbírálja, majd egyedi megrendelésre –vállalkozási szerződés keretében- elvégzi a vízbekötési munkákat.

 

 1. Bérlő a felhasználókkal -felhasználási helyenként- közüzemi szerződést köt. A szerződés egyidejűleg a vízszolgáltatásra, illetve a szennyvízelvezetésre és –tisztításra is vonatkozhat. Az előző üzemeltető és a fogyasztó között korábban létrejött közüzemi szerződés a törvény erejénél fogva érvényben marad, Bérlő a szerződésben megnevezett szolgáltató helyébe lép, mely rendelkezés azonban nem vonatkozik a korábbi szolgáltató által kibocsátott számla alapján fizetett díjak beszedésének a jogára.

 

 1. Bérlő köteles gondoskodni, hogy a viziközmű szolgáltatás mindenkor hiteles mérőberendezésen keresztül történjék. Bérlő törekszik arra, hogy saját vízellátással rendelkező szennyvízelvezetést és –tisztítás igénybe vevő felhasználók is hiteles mérőt szereltessenek fel, ezt követően az átalányszámlázást megszünteti.

 

 1. Bérlő jogosult az általa nyújtott viziközmű szolgáltatásért a felhasználóktól a V. 3. pontban rögzített díjakat szedni -az előző üzemeltető által kialakított- helyben szokásos időközönként és módon. A Bérlő jogosult a mérőleolvasás, számlázás és díjbeszedés módján és gyakoriságán változtatni, melyről előzetesen köteles értesíteni Bérbeadót és az érintett felhasználókat.

 

 1. Bérlő jogosult a határidőre meg nem fizetett szolgáltatási díjtartozás jogi úton történő beszedésére. Díjtartozás esetén a Bérlő jogosult -a jogszabályi keretek között- a szolgáltatást időben és mennyiségben korlátozni, felfüggeszteni, átmenetileg szüneteltetni.

 

 1. Ha a felhasználó díjtartozása miatt a Bérlő a vízszolgáltatást korlátozza, köteles gondoskodni -a létfenntartáshoz és közegészségügyi feltételek teljesítéséhez szükséges- vízigények más elérhető módon való kielégítéséről.  

 

 1. Szerződő felek törekednek arra, hogy a településen csak mérősített közkutak üzemeljenek. A mérősített közkifolyón vételezett víz díját a Bérbeadó fizeti meg Bérlőnek.

 

IX. A VIZIKÖZMŰVEK FEJLESZTÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZERZŐDÉS   IDŐTARTAMA ALATT LÉTESÜLŐ VIZIKÖZMŰVEKKEL KAPCSOLATBAN

 

1.        Bérlő jogosult a nem lakossági felhasználóktól -a Vksztv.-ben felsorolt mentességeket kivéve- viziközmű fejlesztési hozzájárulást beszedni.

Szerződő felek a fizetendő viziközmű fejlesztési hozzájárulás összegét az alábbiak szerint határozzák meg:

-       1 m3/nap (2x500 liter) igényelt vízmennyiségre                                80.000.-Ft + ÁFA,

Fenti összegek a szerződés hatályba lépését követően érvényesíthetők  és
2015. december 31-ig szerződő felek közös megegyezésével szabadon módosíthatók.

2016. január 1-től a viziközmű fejlesztési hozzájárulás mértékét a Hivatal határozatban állapítja meg, mely szerződő felekre kötelező érvényű.

 

 1. Bérlő a beszedett viziközmű fejlesztési hozzájárulást jogosult -a Vksztv.-ben részletek szerint- a viziközmű fejlesztési beruházásokra felhasználni, annak érdekében, hogy a nem lakossági felhasználók igényeit kielégítse.

 

 1. A Bérlő az előző 2. pontban írt felhasználáson túl javaslatot tesz Bérbeadó részére a beszedett összeg felhasználására és együttműködik Bérbeadóval a jóváhagyott beruházás megvalósításában.

 

 1. Ha az üzemeltetési szerződés megszűnik a Bérlő a fel nem használt viziközmű fejlesztési hozzájárulás összegével elszámol Bérbeadó felé és a fel nem használt összeget részére átadja.

 

 1. Bérbeadó a viziközművek fejlesztése esetén, előzetes egyeztetést folytat Bérlővel, különösen akkor, ha a munkák kivitelezése károsan befolyásolhatja a szolgáltatás folyamatosságát, illetve új műtárgyak meglévő hálózatra való csatlakozásáról van szó.

 

 1. Bérbeadó üzemelő vízhálózatra való csatlakozási munkák kivitelezésével azonos ajánlattételi feltételek esetén Bérlőt bízza meg, de – külső vállalkozók igénybevétele esetén- szakfelügyeletét mindenképpen igényli.

 

 1. Bérbeadó biztosítja Bérlő szakmai ellenőrzési jogát azon kivitelezési munkálatoknál is, melyeknek nem a Bérlő a kivitelezője. A kivitelezési munkák átvétele után az elkészült létesítményeket Bérbeadó a Bérlő használatába adja, ennek tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Amennyiben a létesítmény a terveknek, hatósági előírásoknak megfelel, Bérlő nem tagadhatja meg az üzemeltetést.

 

X. A SZERZŐDŐ FELEK KAPCSOLATTARTÁSA, TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG, ELLENŐRZÉS

 

 1. Szerződő felek a szerződés hatálya alatt rendszeres és folyamatos kapcsolatot tartanak és minden lényeges körülményről tájékoztatják egymást.

 

 1. Bérlő köteles a Bérbeadót folyamatosan szóban, de évente legalább egy alkalommal írásban részletesen tájékoztatni a víziközmű-üzemeltetés helyzetéről, a tárgyévi működésről és a következő évre tervezett üzemeltetői feladatokról, legkésőbb a tárgyévben december 15-ig.

 

 1. Bérbeadó jogosult a használatba adott vagyontárgyak működtetését, a viziközmű szolgáltatást folyamatosan figyelemmel kísérni, a tevékenység végzéséről rendszeres tájékoztatást kapni. E célból meghatalmazottja/i jogosult/ak betekinteni a Bérlőnél lévő -jelen szerződés tárgyával összefüggő- műszaki és gazdasági dokumentumokba, valamint a helyszínen meggyőződni arról, hogy az üzemeltetés e szerződésben foglalt feltételek szerint történik.

 

 1. Kapcsolattartás

Bérbeadó részéről: A mindenkori polgármester és a mindenkori jegyző, illetve a Polgármesteri Hivatal részéről az alábbi munkatárs:                                                    

Neve:                          Czeglédi János

Beosztása:                   műszaki előadó

Elérhetősége:             

E-mail címe:                czegledi.janos@gomba.hu

Telefonszáma:            (29) 633-065

 

Bérlő részéről: a DAKÖV Kft. mindenkori ügyvezetője (ügyvezetői).

Elérhetősége:

E-mail címe:

Telefonszáma:

 

A Vksztv. módosítása lehetővé teszi, hogy a vízi közmű szolgáltató a vízi közmű üzemeltetői tevékenységet /a Vksztv-ben felsorolt konkrét feladatokat/ kiszervezze, a 2011. december 31-én vízi közmű üzemeltetést végző gazdálkodó szervezetre, ezért Bérlő kötelezi magát, hogy jelen szerződés hatálya alatt a fent megnevezett –Bérbeadó 100 %-os tulajdonába lévő- gazdálkodó szervezetet alvállalkozóként bevonja a teljesítésbe és mindazon feladatokkal megbízza, melyeket a Vksztv. lehetővé tesz.

 

 1. Szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott valamennyi információt, adatot, a szerződéssel összefüggésben keletkezett dokumentumok tartalmát üzleti titokként kezelik, azokat kizárólag jelen szerződés céljaira használják fel, és csak azon munkatársaik számára teszik azokat megismerhetővé, akiknek a feladatai ellátásához azok megismerése szükséges, és írásban kötelezettséget vállaltak az üzleti titok megtartására.

 

XI. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA, MEGSZŰNÉSE

 

 1. Jelen szerződés határozatlan időre szól. Jelen szerződést a Bérbeadó és a Bérlő is az év végére szólóan, de legalább 8 hónapos felmondási idővel mondhatja fel.

 

 1. A Bérlő a bérleti szerződés megszűnése esetén köteles a jelen szerződés tárgyát képező vagyontárgyakat, létesítményeket (a leltár szerint átvett eszközöket) rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a szerződés megszűnését követő
  60 napon belül a Bérbeadónak átadni (birtokába adni), a Bérbeadó pedig köteles azokat átvenni. A viziközmű és egyéb vagyon visszaszolgáltatásáról szerződő felek tételes jegyzőkönyvet készítenek. Az átadás-átvétellel kapcsolatos vita esetén műszaki ellenőr, illetve könyvvizsgáló közreműködését igényelhetik.

 

 1. Jelen bérleti-üzemeltetési szerződés megszűnése esetében Bérlő a Bérbeadó részére átadja az érintett felhasználókra, felhasználási helyekre és viziközművekre vonatkozóan az alábbiakat:

-          a felhasználók nevét és címét;

-          az egyes felhasználókhoz tartozó felhasználási helyek címét;

-          a felhasználási helyekre vonatkozó, a fogyasztás megállapításához szükséges adatokat öt évre visszamenőleg;

-          a viziközmű térképi nyilvántartás adatállományát;

-          a további viziközmű-működtetés tekintetében szükséges műszaki dokumentumokat, adatokat.

 

A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvény és végrehajtási utasításai, a hatályos vízügyi jogszabályok, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók.

A jelen bérleti-üzemeltetési szerződést a Bérbeadó önkormányzat képviselő-testülete                                                                                a 152/2012. (VII. 11.) számú határozatával elfogadta.

 

 

 

Gomba, 2012. július 12.                                                       Dabas, 2012. július ……

 

 

 

 

        BÉRBEADÓ                                                                         BÉRLŐ:

             Jasper Lóránt

a DAKÖV Kft. ügyvezetője

 

Mellékletek:

1.        Az átadásra kerülő vagyontárgyak könyv szerinti jegyzéke

2.        Vízjogi üzemeltetési engedély(ek)

3.        Felhasználói egyenérték (FE) számítás

4.        Műszaki állapotfelmérés