Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. szeptember 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. szeptember 10-én megtartott ülésén  8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     153/2009. /IX.10./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális és gyermekvédelmi ellátások természetbeni „szociális” elektronikus utalványok formájában történő szolgáltatására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

 

  1. A Képviselő-testület a szociális és gyermekvédelmi ellátások természetbeni „szociális” elektronikus utalványok formájában történő szolgáltatására szóló javaslatot elfogadja.

 

  1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szociális kártya alkalmazásának helyi szabályait tartalmazó rendelet tervezetét a soron következő ülésre készítse elő.

 

  1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szociális elektronikus utalványok szolgáltatására vonatkozó együttműködési megállapodást a Cafeteria-Card Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel megkösse.

 

Határidő:              a 2./ pont tekintetében 2009. október 22.

                 a 3./ pont tekintetében 2009. szeptember 30.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző