Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. szeptember 9-én megtartott nyilvános  ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. szeptember 9-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

153/2010. /IX. 9./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2010. évi közfoglalkoztatási terv módosítására vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület 2010. évi közfoglalkoztatási terv módosítására való javaslatot elfogadja.

2.      Felkéri a polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási terv módosítás kapcsán az állami foglalkoztatási szolgálattal, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztallal való egyeztetéssel kapcsolatos – jogszabályban rögzített – feladatok végrehajtására intézkedjék.

 

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:  Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző

 

 

Kiadmány hiteléül:

 

Molnár Zita sk.

Gomba, 2010. szeptember 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának

 

 

 

2010. évi

Közfoglalkoztatási

 

Terv Módosítás

 

 

 

Gomba

 

2010. szeptember 9.

 

 

 

 

Az Szt. 37/A. § (4) bekezdés a) pontjának megfelelően a közfoglalkoztatási tervet év közben abban az esetben lehet és kell módosítani, amennyiben tervben megjelölt közfeladatokban történt változás legalább 10%-os létszámbővítést vagy -csökkentést indokol.

 

Az év folyamán beindult beruházások kapcsán egyértelművé vált, hogy az eddig is közfoglalkoztatás keretében ellátott feladatok száma, volumene oly mértékben megnövekedett, hogy a közfoglalkoztatás létszámának korrekciója mindenképpen indokolt. A feladatbővülés által generált létszámnövekedés a jogszabály által meghatározott mértéket (10%) meghaladja.

 

A közcélú foglalkoztatás teljes munkaidőben (napi 8 óra) történik. Az adminisztrációs feladatok ellátásához 2 fő munkavállalóra, a közterületi segédmunka és szociális kisegítő munka elvégzéséhez 18 főre van szükség. Mindkét feladattípus végrehajtása folyamatosan történik.

 

  1. Módosítás a közfoglalkoztatás finanszírozása, a rendelkezésre álló források terén:

 

A közfoglalkoztatás finanszírozása továbbra is állami támogatással történik. Ennek igénybevételét a 62/2006. (III. 27.) Kormányrendelet szabályozza. A közcélú munka után havonta utólag visszaigényelhető támogatás mértéke 95 %.

 

Az 1 főre eső munkabér 73.500.- Ft/hó, az adminisztratív feladatok esetében pedig 89.500,- Ft. A bruttó személyi kiadások az év végéig – az eddigi felhasználás ismeretében – 11.611.453,- Ft-ot tesznek ki, a visszaigényelhető támogatás mértéke 95%, így a teljes évre biztosítandó önrész 580.573.- Ft. A szükséges önerőt az Önkormányzat költségvetése biztosítja.

 

 

 


 

 

2. számú melléklet

 

Közfoglalkoztatási terv

 

(összefoglaló táblázat)

 
             

Sorszám

Megnevezés

Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak nemenkénti megoszlása

Közfeladatok megjelölése

Foglalkoztatás szervezése

A finanszírozás összege

férfi

     

1.

A rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek várható összetétele

16

8

 

 

 

 

35 évnél fiatalabb

5

5

 

 

 

 

35-55 év közötti

11

3

 

 

 

2.

Részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok

 

 

 

 

 

a)

megjelölése, csoportonkénti felsorolása

 

 

adminisztratív feladatok*;        közterületi segédmunka*

 

 

b)

várható ütemezése

 

 

 

 

 

 

I. negyedév

 

 

adminisztratív feladatok;        közterületi segédmunka

 

 

 

II. negyedév

 

 

adminisztratív feladatok;        közterületi segédmunka

 

 

 

III. negyedév

 

 

adminisztratív feladatok;        közterületi segédmunka

 

 

 

IV. negyedév

 

 

adminisztratív feladatok;        közterületi segédmunka

 

 

c)

a megjelölt munka szakképesítési szükséglete

 

 

 

 

 

 

8 általános

16

2

 

 

 

 

középiskola

0

2

 

 

 

 

főiskola, egyetem

0

0

 

 

 

3.

A közfoglalkoztatás keretében ellátandó feladatok teljesítéséhez szükséges létszám

16

4

 

 

 

4.

A rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható összetétele

 

 

 

 

 

 

általános iskola

8

5

 

 

 

 

szakmunkásképző vagy szakiskola

5

2

 

 

 

 

középiskola

2

1

 

 

 

 

felsőfokú képesítés

1

0

 

 

 

5.

A foglalkoztatás szervezésének módja

 

 

 

 

 

 

önkormányzat

 

 

 

x

 

 

önkormányzati társulás

 

 

 

 

 

 

e célra létrehozott szervezet

 

 

 

 

 

 

meglévő más szervezet

 

 

 

 

 

6.

A közfoglalkoztatás finanszírozásához szükséges források

 

 

 

 

 

 

önkormányzati

 

 

 

 

580573

 

központi költségvetésből

 

 

 

 

11030880

             

* a feladatok részletes leírását a közfoglalkoztatási terv szöveges változata tartalmazza