Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. július 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

     153/2012. (VII. 11.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. július 11-i rendkívüli nyilvános ülésén megtárgyalta a tulajdonközösség képviseletében Monor Város Önkormányzata és a DAKÖV Kft közötti üzemeltetési szerződés megkötésére vonatkozó tájékoztató és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület tudomásul vette, hogy Monor Város Önkormányzata - mint a szennyvíz-csatornahálózat és szennyvíz-tisztítómű tulajdonközösségének gesztora - határozatlan időtartamú bérleti-üzemletetési szerződést köt a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft-vel. (székhelye: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) a szennyvíz-csatornahálózat és szennyvíz-tisztítómű üzemeltetésére tekintettel.

2.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést az önkormányzat nevében és képviseletében aláírja.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző