Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. szeptember 9-én megtartott nyilvános  ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. szeptember 9-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

154/2010. /IX. 9./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának kiegészítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./     A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodásának kiegészítését tartalmazó megállapodást Gomba Község Önkormányzata képviseletében aláírja a határozat mellékletében szereplő 7.2.1.4 pontra vonatkozó tartalommal.

 

2./     A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás Munkaszervezetét - a megállapodás módosításának előkészítése érdekében - a határozatban foglaltakról tájékoztassa.

 

Határidő:        2010. szeptember 17.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző

 

 

Kiadmány hiteléül:

 

Molnár Zita sk.

Gomba, 2010. szeptember 10.

melléklet a 154/2010. (IX.9.) sz. határozathoz

 

 

7.2.1.4 A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás menete:

 

Amennyiben bármely tag-önkormányzat az arra megszabott eljárás alapján elfogadott vagy általa vállalt pénzügyi hozzájárulást - legyen az intézményfenntartásból eredő vagy bármely más, a Társulási Tanács határozata alapján a tagok részére meghatározott kötelezettségből származó fizetési kötelezettség - az arra megállapított határidőben nem teljesíti, úgy a fizetésre kötelezett önkormányzat polgármestere köteles erről a Tanács elnökét a fizetési határidő lejártát követő három munkanapon belül tájékoztatni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell, hogy az önkormányzat várhatóan mely időponttól lesz fizetőképes.

 

A tájékoztatás elmulasztása esetén a fizetési határidő lejártát követő nyolc munkanapon belül a Társulás elnöke fizetési felszólítást küld az önkormányzat részére.

 

A felszólítás kézhezvételét követő három munkanapon belül az önkormányzat polgármestere tájékoztatja a Társulás elnökét, hogy az önkormányzat várhatóan mely időponttól lesz fizetőképes.

 

A halasztási, illetve részletfizetési kérelmet a Társulás Pénzügyi Bizottsága soron következő ülésén elbírálja s javaslatot tesz a Társulási Tanácsnak a kérelem teljesítésére vagy elutasítására.

 

Az eljárás eredménytelensége, illetve a halasztás, részletfizetés nem teljesítése esetén a Társulás határozatban dönt a további lépések megtételének lehetőségéről.