Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. július 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

     154/2012. (VII. 11.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. július 11-i rendkívüli nyilvános ülésén megtárgyalta a fogászati rendelő klimatizálására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület az általános tartalék terhére 160.000,- Ft-ot biztosít a fogászati rendelő klimatizálására.

2.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fix klíma berendezés beszerelése érdekében a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtegye.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző