Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. szeptember 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. szeptember 10-én megtartott ülésén  7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     155/2009. /IX.10./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Erdélyi Zsolt Gomba, Jókai u. 49. szám alatti lakos kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület támogatja az Erdélyi Zsolt által benyújtott kérelmet, és határozatában rögzíti az ingatlanrész értékesítésére vonatkozó szándékát.

2.      Az ingatlanértékesítés során a Képviselő-testület nem rendeli el a vagyonértékesítési- és hasznosítási szabályzat rendelkezéseinek alkalmazását.

3.      A Képviselő-testület a 318-as hrsz-ú közterületből – ingatlan telekhatár-rendezés által – 270 m2-nyi terület értékesítéséhez járul hozzá, a kérelmező 319/2-es hrsz-ú ingatlana mentén, átlagosan 4,5 m szélességű sávban.

4.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vagyonrendeletben foglalt előírások betartásával az ingatlanrész értékesítésének előkészítéseként a soron következő ülésre nyújtson be javaslatot, mely ingatlanforgalmi értékbecslésre alapozva megjelöli a 318-as hrsz-ú ingatlanból műszakilag leválasztható területű ingatlanrész eladási árát.

5.      A 4./ pontban rögzített ingatlanforgalmi értékbecslés elkészítéséhez a képviselő-testület az általános tartalék terhére biztosít fedezetet.

6.      A Képviselő-testület az adás-vételi ügylet létrejötte esetén az ingatlan telekhatár-rendezési eljárásának költségét és az adásvételi ügylet jogi szakértői díját a kérelmező vevőre hárítja.

7.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet tájékoztassa.

 

Határidő: a 4./ pont tekintetében 2009. október 22.

                a 6./ pont tekintetében 2009. szeptember 18.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző