Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. szeptember 9-én megtartott nyilvános  ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. szeptember 9-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

155/2010. /IX. 9./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az 533 hrsz-ú út rendezésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./     A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 532 hrsz-ú ingatlan tulajdonosainál kezdeményezze a Rózsa utcai kerítés az úttól viszonyított 0,7 méterrel távolabb helyezését, hogy a légvezetékes közmű oszlopai az utcafronti kerítésen kívül essenek.

 

2./     A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont végrehajtását követően a kerítés felmérése utáni állapot közhiteles nyilvántartásba történő rögzítéséhez az Önkormányzat nevében nyilatkozzon.

 

Határidő:        az 1. pont tekintetében 2010. szeptember 17.

                       a 2. pont tekintetében értelemszerűen.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző

 

 

Kiadmány hiteléül:

 

Molnár Zita sk.

Gomba, 2010. szeptember 10.