Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. július 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

     155/2012. (VII. 11.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. július 11-i rendkívüli nyilvános ülésén megtárgyalta a gombai 03/37 hrsz-ú külterületi ingatlan hasznosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 03/37 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan Nagy Gyula gombai lakossal termőfölddel kapcsolatos hasznosítási kötelezettség teljesítésére irányuló megbízási szerződést kössön 2012. október 31. napjáig oly formában, hogy Nagy Gyula, mint megbízott a megbízás teljesítését ingyenesen vállalja, s az ingatlan használatáért a szerződéses időtartamra m2-enként 1,- Ft használati díjat fizessen.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről kérelmezőt tájékoztassa.

 

Határidő: 2012. augusztus 10.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző