Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. szeptember 17-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. szeptember 17-én megtartott rendkívüli ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

156/2010. /IX. 17./ számú határozat

 

Gomba község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 0115/13 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanból történő ingatlanrész értékesítésének tervét, s az értékesítéshez szükséges 0109/22, 0115/13 és 0115/14 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakítást követően az értékesítés tárgyában az alábbi határozatot hozta:

 

1.        A képviselő-testület a 103/2010. (V.27.) számú képviselő-testületi határozatot visszavonja.

2.        A képviselő-testület a határozat 1. számú mellékleteként csatolt vázrajz alapján a 0115/13 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanból történő ingatlanrész értékesítését határozza el.

3.        A képviselő-testület a határozat 2. számú mellékleteként csatolt vázrajz alapján szolgalmi jog alapítását kezdeményezi a 698/2 és a 0115/13 hrsz-ú ingatlanok javára.

4.        A képviselő-testület a 0115/13 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanból értékesítendő 4458 m2 ingatlanrész vételárát 112.500,- Ft-ban határozza meg, úgy hogy a telekalakítással kapcsolatos földmérői, földhivatali és ügyvédi költséget Németh Tamás gombai lakos, a 0109/22 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa köteles fizetni.

5.        A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 0109/22, 0115/13 és 0115/14 hrsz-ú ingatlanokat érintő, telekalakítással vegyes adásvételi szerződést az Önkormányzat nevében aláírja.

Határidő: értelemszerűen

Felelős:  Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző

 

                                

1. sz. melléklet            2. sz. melléklet