Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. július 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

     156/2012. (VII. 11.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. július 11-i rendkívüli nyilvános ülésén megtárgyalta a gombai 026/2 hrsz-ú külterületi ingatlan karbantartására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy karbantartási szerződést kössön Tóth Tibor alsófarkasdi lakossal a 026/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan 2012. december 31. napjáig.

2.      A Képviselő-testület a karbantartási szerződésben használati díjat nem állapít meg Tóth Tibor részére, de javaslatát elfogadva hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzattal történő közös költségviselés mellett nyitható sorompót állítson a 026/2 hrsz-ú ingatlanra az illegális hulladéklerakás, valamint a falopás megakadályozása érdekében.

3.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről kérelmezőt tájékoztassa.

 

Határidő: 2012. augusztus 10.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző