Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. június 26-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

156/2014. (VI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a pénzügyi bizottságnak a polgármester jutalmazására - az önkormányzat 2014. évi költségvetése eredeti előirányzata terhére tett - javaslatát, és az alábbi határozatot hozta.

 

1.     A Képviselő-testület - a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 4/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazással élve, a Pénzügyi Bizottságnak az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2007. (XI.27.) önkormányzati rendelet 2. sz. mellékeltének megfelelő javaslata alapján - Lehota Vilmos polgármestert a 2014. I. félévében végzett lelkiismeretes munkájának elismeréseként 152.000,- Ft összegű jutalomban részesíti.

2.   A Képviselő-testület felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy a jutalom kifizetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Határidő: 2014. június 30.

Felelős: Szegedi Csaba a pénzügyi bizottság elnöke

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző