Vissza

 

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. július 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

     157/2012. (VII. 11.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. július 11-i rendkívüli nyilvános ülésén megtárgyalta a Kenyeres-kerti sportöltöző építési terveinek véleményezésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az Ybl Diákközösségnek a tervek elkészítéséért.

2.      A Képviselő-testület az Ybl Diákközösség Piros csapata által készített tervének megvalósulását támogatja.

3.      A Képviselő-testület a terv jogszerű megvalósulásához maximum 5 millió forintot biztosít a céltartalék terhére.

4.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről kérelmezőt tájékoztassa.

 

Határidő: 2012. augusztus 10.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző