Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. július 31-én megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

 

     158/2012. (VII.31.) Képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. július 31-i rendkívüli zárt ülés napirendjét a meghívóban jelölt tárgysorozattal fogadta el az alábbiak szerint:

 

1)             Javaslat Darvai Róbert Zoltán közalkalmazotti kinevezésére

          Előterjesztő:                 Lehota Vilmos   polgármester

          Előkészítő:                   dr. Veres Ildikó aljegyző

 

határidő: azonnal

felelős: polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző