Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. június 26-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

158/2014. (VI. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az Olesnyák János által benyújtott fellebbezés elbírálására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület elutasította Olesnyák János közköltségen történő eltemettetés költségeinek megtérítésére vonatkozó határozat ellen benyújtott fellebbezését, és a néhai Olesnyák Jánosné köztemetési költségeinek megfizetésére vonatkozó polgármester által hozott határozatot helyben hagyta.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről alakszerű határozatban Olesnyák Jánost tájékoztassa.

 

  Határidő:         2014. július 11.    

  Felelős:            Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző