Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. július 31-én megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

     159/2012. (VII.31.) Képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. július 31-i zárt ülésén megtárgyalta Darvai Róbert Zoltán közalkalmazotti kinevezésére vonatkozó javaslatot és az alábbiak határozatot hozta:

 

1./      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Darvai Róbert Zoltán 2217 Gomba, Iskola utca 24. szám alatti lakost 2012. 08. 01. napjától 2012. 12. 31. napjáig határozott időtartamra, segédmunkás munkakörbe, kertészeti feladatok ellátására, a költségvetés eredeti előirányzata terhére, próbaidő kikötése nélkül közalkalmazottként kinevezi.

 

2./      A Képviselő-testület Darvai Róbert Zoltán illetményét 93.000,- Ft-ban állapította meg az alábbi jogcímek szerinti részletezettséggel:

          garantált illetménye Kjt. alapján                                             75.040,- Ft

          minimálbérre történő kiegészítés:                                            17.960.- Ft

 

          Illetménye kerekítve mindösszesen:              93.000,- Ft

 

                     határidő: értelemszerűen

                     felelős: polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző