Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. február 5-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. február 5-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

 

     15/2009. /II.5./ sz. határozat

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2009. évi belsőellenőrzés keretében a 2007. évi iparűzési adóbevallások vizsgálatáról készült belsőellenőri jelentés megállapításaira készített intézkedési terv elfogadására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A Képviselő-testület a belsőellenőrzés megállapításaira készített intézkedési tervet jóváhagyja.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a határozat, és a mellékletét képező intézkedési terv megküldésével tájékoztassa a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft vezetőjét az intézkedési terv véleményezése céljából.

 

Határidő:        2009. február 28.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző

 


 

 

INTÉZKEDÉSI

TERV

A Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft-nek a

a 2007. évi iparűzési adóbevallások vizsgálatáról végzett ellenőrzése során

feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében

szükséges intézkedésekre

 

 

Polgármesteri Hivatal

 

 

A felügyeleti ellenőrzés során megjelölt javaslatok

 

Tervezett / megtett intézkedés

 

Intézkedésre előírt határidő

Intézkedés megtételéért felelős megnevezése

 

Adóbecslés alkalmazása az ismétlődően veszteséges vállalkozásokkal szemben

 

Javaslat elfogadása

2009. augusztus 31.

Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

Mulasztási bírság kiszabása az adóbevallás benyújtását elmulasztó, az ellenőrzésen meg nem jelent, illetve az ellenőrzésre a szükséges bizonylatok nélkül érkező adózókkal szemben

 

Javaslat elfogadása

folyamatos

Kósa Erzsébet Anikó jegyző