Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. január 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. január 14-én megtartott ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     15/2010. /I.14./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Bakó Pál gombai lakos haszonbérleti kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.                  A Képviselő-testület  Bakó Pál gombai lakos részére a 607/1 hrsz-ú 3191 m2 területű, és a 780 hrsz-ú 7513 m2 területű ingatlanokat a 2010-es esztendőre 16.056,- Ft.- összegű bérleti díjért haszonbérletbe adja.

2.                  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges haszonbérleti-szerződés, önkormányzat nevében történő aláírására.

 

 

Határidő: 2010. január 20.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző