Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

15/2012. /I. 19./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a rendezvényház emeleti szintjére vezető korlátépítés jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület a 2012. évi költségvetésében a beruházások kiemelt előirányzaton belül eredeti előirányzatként fedezetet biztosít a rendezvényház emeleti szintjére vezető rozsdamentes korlát építésére bruttó 341.173,- Ft összeggel

2.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beérkezett árajánlat alapján a 7,3 fm hosszúságú rozsdamentes korlát megépítésére vonatkozó kivitelezői szerződést megkösse, s a vállalkozó által kibocsátott számla kiegyenlítéséről gondoskodjon.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző