Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. január 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 15/2015. (I. 29.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az egyes közszolgáltatások végzésére kizárólagos jogot biztosító önkormányzati rendelettervezetre vonatkozó módosító indítványokat és az alábbi határozatot hozta:

 

1)      A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a tervezet b) pontjában „a parkok tisztítására, ápolására, utak takarítására, hulladék közterületről hulladékgyűjtő edényzetbe történő összegyűjtésére,” szövegrész szerepeljen.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző