Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. szeptember 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. szeptember 23-án megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

160/2010. /IX. 23./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2010. évi közfoglalkoztatási terv módosítására vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási terv módosításáról a Magyar Államkincstárat és az Állami Foglalkoztatási Szolgálatot tájékoztassa.

 

Határidő: azonnali

Felelős:  Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző