Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

     160/2012. (VIII.  08.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. augusztus 8-i rendkívüli nyilvános ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el:

 

1)      „Szemők Balázs tér felújítása – piac kialakítás, főzőkonyha homlokzat felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

            Előterjesztő:               polgármester

            Előkészítő:                  jegyző

2)       „Szögtámfal építése a Patai J. utcában” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

            Előterjesztő:               polgármester

            Előkészítő:                  jegyző

3)      Községháza előkertjére érkezett tervezési ajánlatok elbírálása

            Előterjesztő:               polgármester

            Előkészítő:                  jegyző

4)      Üllői Humán Szolgáltató Központ Alapító Okirat módosításának megvitatása és elfogadása

            Előterjesztő:               polgármester

            Előkészítő:                  jegyző

5)      Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosítására

            Előterjesztő:               polgármester

            Előkészítő:                  jegyző

6)      Egyebek

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző