Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. szeptember 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. szeptember 10-én megtartott ülésén  6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

     161/2009. /IX.10./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 1050-es hrsz-ú ingatlan körüli terület rendezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól  szóló 27/2008. (X.31.) sz. rendelet 15 § (1) bekezdésében meghatározottak alapján nem támogatja a Tasi Kálmán által benyújtott kérelemben meghatározott terület ingyenes vagy kedvezményes átruházását.

2.      A Képviselő-testület döntését annak ismeretében hozta meg, hogy a kérelmező nagy eséllyel indíthat elbirtoklási eljárást az önkormányzat ellen az illetékes bíróságon.

3.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet tájékoztassa.

 

Határidő: 2009. szeptember 18.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző