Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. szeptember 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. szeptember 23-án megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

161/2010. /IX. 23./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának kiegészítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.  A Képviselő-testület egyetért a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 5.3.5 pontjából „a többcélú kistérségi társulásból történő kiváláshoz”  szövegrész törlésével.

2.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási megállapodás módosítását Gomba Község Önkormányzata nevében aláírja.

 

Határidő:        2010. szeptember 30.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző