Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. szeptember 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. szeptember 10-én megtartott ülésén  8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     163/2009. /IX.10./ sz. határozat

 

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 1050-es hrsz-ú ingatlan körüli terület rendezéséről szóló előterjesztést és a Pataky Lászlóné kérelméhez kapcsolódó határozati javaslatok közül  az „A” variáció 3./ pontjára vonatkozó módosító indítványt fogadott el.

2.      A Képviselő-testület a módosító indítvány alapján a Pataky Lászlóné kérelméhez kapcsolódó határozati javaslatok közül  az „A” variáció 3./ pontja az alábbi szövegezéssel kerül továbbtárgyalásra:

 

3.    „A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vagyonrendeletben foglalt előírások betartásával az ingatlan értékesítésének előkészítéseként a soron következő ülésre nyújtson be javaslatot, mely - megerősített vételi szándék esetén - ingatlanforgalmi értékbecslésre alapozva megjelöli az ingatlan eladási árát.”

 

 

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző