Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. szeptember 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. szeptember 23-án megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

163/2010. /IX. 23./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzata megtárgyalta a KMRFT-TEUT-172/2009. regisztrációs szám alatt Gomba Község É-Ny-i belterületi úthálózatának felújítására elnyert támogatás felhasználására vonatkozó tájékoztatót és a fel nem használt támogatási összegről történő lemondás tárgyában az alábbi határozatot hozta:

 

 

1./        A képviselő-testület a KMRFT-TEUT-172/2009. regisztrációs szám alatt nyilvántartott támogatási döntéssel Gomba Község Önkormányzata részére a Gomba Község É-Ny-i belterületi úthálózatának felújítására elnyert 20.000.000,- Ft-os támogatás összegéből az önkormányzat által kezdeményezett támogatási szerződés módosításának jóváhagyását követően rögzített 39.493.897,-  Ft-os fejlesztési összköltség re tekintettel a támogatás - szerződésben rögzített 47,32 %-os aránya alapján - fel nem használt összegéről, azaz 78.824,- Ft-ról lemond.

 

2./        A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a támogatót haladéktalanul értesítse.

 

Határidő:         azonnali

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző