Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     163/2012. (VIII.  08.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. augusztus 8-i rendkívüli nyilvános ülésén megvitatta a községháza előkertjére érkezett tervezési ajánlatok elbírálására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

 

1.      A Képviselő-testület köszönettel vette a benyújtott árajánlatokat, de tervezési szerződés megkötésére a polgármestert nem hatalmazza fel.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a műemlékvédelmi hatósággal a tervezésre vonatkozó előírásokat egyeztesse, és erről a soron következő szeptember 13-i ülésen nyújtson tájékoztatást.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző