Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. szeptember 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. szeptember 10-én megtartott ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

     164/2009. /IX.10./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 1050-es hrsz-ú ingatlan körüli terület rendezéséről szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület támogatja a Pataky Lászlóné által benyújtott kérelmet, és határozatában rögzíti az ingatlan eladására vonatkozó szándékát.

2.      Az ingatlanértékesítés során – a bérleti jogviszonyra tekintettel – a Képviselő-testület nem rendeli el a vagyonértékesítési- és hasznosítási szabályzat rendelkezéseinek alkalmazását.

3.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vagyonrendeletben foglalt előírások betartásával az ingatlan értékesítésének előkészítéseként a soron következő ülésre nyújtson be javaslatot, mely - megerősített vételi szándék esetén - ingatlanforgalmi értékbecslésre alapozva megjelöli az ingatlan eladási árát.

4.      A 3./ pontban rögzített ingatlanforgalmi értékbecslés elkészítéséhez a képviselő-testület az általános tartalék terhére biztosít fedezetet.

5.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet tájékoztassa.

6.      A Képviselő-testület az adás-vételi ügylet létrejötte esetén az ingatlan adásvételi ügyletének jogi szakértői díját a kérelmező vevőre hárítja.

 

Határidő: a 3. pont tekintetében 2009. október 22.

                a 5. pont tekintetében 2009. szeptember 18.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző