Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     164/2012. (VIII.  08.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Üllő Város Humán Szolgáltató Központ, Nevelési Tanácsadó, Óvoda és Központi Rendelő Többcélú Közös Igazgatású Intézmény alapító okirata módosításának tudomásul vételére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.                  A Képviselő-testület  a házi-szociális gondozást végző - Üllő Város Humán Szolgáltató Központ, Nevelési Tanácsadó Óvoda és Központi Rendelő Többcélú Közös Igazgatású Intézmény alapító okiratának módosítását tudomásul vette.

2.                  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Üllő Város Önkormányzatát tájékoztassa.

 

Határidő:             2012. augusztus 15.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző